۰۵/فروردین/۱۳۹۸

  • گروه تلگرام

سلام اول

به پایگاه اینترنتی روستای خیرآباد مه ولات خوش آمدید.

خیرآباد روستایی است که در بخش مه ولات (فیض آباد)خراسان رضوی واقع شده است هم اکنون جمعیتی حدود ۱۳۰۰نفر داردوشغل مردم کشاورزی ودامداری است.حدود ۷۰درصدجمعیت روستا سادات هستند.

جمعیت خیرآباد در سالهای اخیر کاهش داشته است وعلت آن هم خشکسالی وهم نبود درآمد وشغل مناسب برای جوانان است که باعث مهاجرت آنان به شهرها شده است.درمجموع جمعیت روستا میان سال هستندو…

بحث وقف روستا وعمل به آن و…از مباحث چالش برانگیزی است که در سالهای اخیر میان اهالی روستا رونق جدی گرفته است وبه نوعی تمام کارهای عمرانی و ابادانی روستا را تحت تاثیر خود قرار داده است

سایت روستا در نظر دارد با نگاهی کاملا بی طرفانه به تحلیل وبررسی مسایل روستا بپردازد وآداب ورسوم وآن چه را فرهنگ غنی روستا می توان نامیدرامعرفی نماید.

سایت روستاانتظار دارد که بتواند بسیاری از ابهامات موجود و…را حل نماید واین کار جز همت وتلاش همه دوستان وصاحبان قلم صورت نمی گیردوانتطاردارد راهی را که شروع نموده است برای پیمودنش همه به میدان بیایند .

تمام خیرآبادی ها می توانند سهمی عمده درگسترش فرهنگ وآداب ورسوم روستایشان به جهانیان داشته باشند وچه خوب است تا سایت روستا عامل اتحاد همولایتی ها وجایگاه ابراز احساسات ومشکلات همه باشد تا بتوانیم دراین روزگارپیشرفت وعلم آموزی باز به همدیگرنزدیک ترشویم واز خود بیگانه نباشیم که دست خداوند همراه جماعت وگروه است.